ຄະນະວິຊາປ່າໄມ້

ນັກສຶກສາຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, CPS, GIS ແລະ ການວິສາວະກໍາກ່ຽວກັບປ່າໄມ້

Sam Yeak Phoukhoun

ບ້ານເກິດຂອງຂ້ອຍ ແມ່ນບ້ານສາມແຍກພູຄຸນ ຕອນນີ້ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຄິດຮອດຫຼາຍ ທ່ານສາມາດເດີນທາງເພື່ອໄປພູຄຸນດ້ອຍລົດເມ pany lao44.org

the white house

To day I have a good news to tell you. you also click this link to follow it: manichanh pany lao airline promotion on new year

The food I like

ປີ້ງໄກ່ ແຈ່ວສົ້ມ ເຂົ້ານ່ຽວ Delicious food papaya salad ບົດຮຽນປ່າດົງດິບໃນລາວ

ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື

  ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະການຮ່ວມມື ແມ່ນຫ້ອງການໜຶ່ງທີ່ຂື້ນກັບການຊີ້ນໍານໍາພາຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ.  

The beautiful rose

The red rose are famous of people to give some feeling such as: Valentine’s day, people who to get the DIPLOMA from University Or college. THE SUN SET A lot of foreigner like to watch the beautiful sun set on their free time or vacation. they usually take a lot of pictures. THE RED BIRD CUTE This…

hello my name is pany

  today I study wordpress from mr Damian so have many people tocome study too and my group have 3 people

Outreach

ສະບາຍດີ ຂ້ອຍຊື່ ມະນີຈັນ ມື້ນີ້ຂ້ອຍດີໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ມາຮຽນການສ້າງແວບໄຊ ຂອງ ວກປໜ

Feeling of training website

  hello, my name is Lee XIONG.I feel very happy to learn how to great a website of my self. So first able thank you for Mr Damian. If I have a Website I might to post my own business. it look like  a bird can fly to any country.